• Gyerekesély<br>Encs
    Gyerekesély
    Encs

    Petőfi út 75.
    3860
    Tel.: 46/587-230

Szakterületi koordinátor: Horváth Kata (2018-2020); Kucsma Zsuzsanna (2020- )

 

"Beszéljünk róla!"
Szülők részére kínált tevékenységek:

Jogi tanácsadás (eladósodás, a gyermekek tisztázatlan családi jogállása, adósságkezelés, ingatlanok tulajdonviszonyainak jogi rendezése, stb.)
Az adósságkezelés - szolgáltatás célja az, hogy olyan személyeknek /családoknak nyújtson segítséget, akik átmeneti élethelyzetükből adódóan  hátralékot halmoztak fel.A hátrányos helyzetben élő családok problémáit tovább mélyíti a felhalmozódott adóság.
A tartozások mértékét tovább növeli, hogy nem gondolkoznak időben az adóság kezelésének módjáról. A legtöbb szolgáltató a nem időben történő fizetési hajlandóság esetén bontja a szerződést, majd ezen díjak és kamatok kiszámlázásával tovább növeli a tartozás mértékét. A legvégső szakaszban, mikor már behajtásra kerül az összeg, még tovább fokozódik a visszafizetendő tartozás mértéke, mely további terheket ró a hátrányos helyzetű családokra. A probléma időbeni észlelése, a részletfizetési megoldások időben való megkezdése jelentősen javítani tudja ezen családok jövőbeni élethelyzetét.
A gyermekek tisztázatlan családi jogállása, valamint az ingatlanok tulajon viszonyainak jogi rendezése esetében is hasonló fontosságú az időben történő segítségnyújtás. A fenti jellemzők tekintetében egyre nyilvánvalóbb a szakemberek számára, hogy a jogi tanácsadás egy olyan hiányzó szolgáltatás településeinken, melyet indokolt működtetni.

A pályázat megvalósítási szakaszában 22 helyszínen, helyszínenként azaz alkalmanként átlagosan 5 fővel számolunk.  Segítő tevékenységünkkel így összesen 60 alkalommal, 300 igénybe vevő rászorulón van lehetőségünk segíteni.
A tevékenység helyszínei: Csenyéte, Fáj, Hernádvécse, Méra, Ináncs, Baktakék, Forró, Krasznokvajda, Novajidrány, Szalaszend, Szemere, Beret, Csobád, Fulókércs, Hernádpetri, Hernádszentandrás, Pusztaradvány, Felsőgagy, Garadna, Detek, Fancsal

Családok részére kínált tevékenységek:
Családterápia. Célja, a szolgáltatást igénybevevő család vagy családtag alkalmassá tétele az aktuális problémáik, konfliktusaik megoldására. Nagyon sok család életvezetésében nincs megfelelő folyamatosság és emiatt, vagy a hiányzó családi tapasztalat miatt, nem tudják feldolgozni aktuális problémáikat. Ezek számos egészségüket veszélyeztető feszültségtől szenvednek, azaz krízisállapotban vannak.

Amikor a családi minta megszokott teherbírását az események bizonyos egybeesése túlhaladja, az egyensúlyt fenntartó erők kimerülnek. A család ilyenkor választhatja a probléma megközelítésének teljesen új módját (családterápia), vagy pedig átmeneti nehézségek lépnek fel az új megoldás megtalálásáig. Ez magában foglalhatja a korábbi családi szerkezet felbomlását is. Maga a krízis a régi mintázatok áttörését és az új mintázatok létrejöttének lehetőségét takarja.

 

A krízisintervencióról szóló tanítás a kliensek szorongásának csökkentésére összpontosít, az autonómia, és a helyzet feletti kontroll helyreállításával.

 

A terápia lépésről-lépésre történő megtervezésének nagy jelentősége van.

A családsegítők gyakran kerülnek szembe azzal a helyzettel, hogy az eredeti családi szerkezet már áttörte határait és új rendszert kell kialakítani.

Ilyen esetben a család és a szakember közötti kontaktus alapvető jellemzője, hogy érzi –e a család, hogy az adott szakember- szociális munkás, családterapeuta- képes kontrollálni a krízist, segíteni őket.

Amennyiben a családtagok folyamat során erősödnek, fejlődnek, úgy képessé válhatnak újra értelmezni problémáikat, és megoldási alternatívákat keresnek gondjaik orvoslására. A terápiás munka így hatékonnyá válhat, és kivezető utat mutathat a családtagok számára.

Pszichológus segítségét igénylő, de az alapellátás keretén belül már nem biztosított szakellátást is szeretnénk a rászorulókhoz minél közelebb vinni; így helyben szándékozunk családterápiás ellátást évente 5 egymásra épülő alkalommal átlagosan 3 család számára biztosítani. A gyermekekkel foglalkozó szakemberek többsége elmondja, hogy a gyermekek mellett a szülőkkel, sok esetben a családdal együtt kellene foglalkozni ahhoz, hogy a problémákat megszüntessük, pozitív változásokat érhessünk el. Ilyen irányú megsegítéssel várhatóan 66 családot azaz minimum 132 fő rászorulót érünk majd el.

 

A tevékenység célja, kapcsolódása a projekt általános céljához:
A tervezett tevékenységekkel a humán szolgáltatások kapacitásbővítése a támogatott hátrányos helyzetű területeken; a szociális, pedagógiai, kulturális, egészségügyi ellátórendszer intézményei közötti együttműködések javulnak; a szakemberek számának növelése, hiányzó szakember-kapacitás pótlása; valamint a cselekvőképes helyi közösségek kialakítása, önszerveződések ösztönzése és megerősítése valósul meg. A családsegítésen belül egyes szolgáltatások dominánsan, mások kevésbé, vagy egyáltalán nem jelennek meg. Bizonyos esetekben a családsegítő szolgáltatás csak névleg volt/van jelen,  a szakember hiány miatt a betöltetlen a családgondozói állás, így a jegyző látta/látja el ezen feladatokat. A tudatos szolgáltatásfejlesztés, a valós szükségletekre való reagálás igénye háttérbe szorul, ill. meg sem jelenik egy-egy szervezeti átalakulás során. A tevékenység célja, hogy speciális mozgó szolgáltatás biztosításával a kötelező, alapszolgáltatáson túl, a szolgáltatásokat összekapcsoljuk. Sok esetben a komplett család szorul kezelésre, családterápia keretein belül orvosolhatóak azok a problémák melyek kihatnak a család minden egyes tagjára. Mindezt csoportos és egyéni terápiák szervezésével kívánjuk megvalósítani a településeken. Távlati célunk a hátrányos helyzetben lévők életminőségének javítása.
A tevékenységgel érintett célcsoport bemutatása:
A járás területén, a 22 helyszínen megvalósuló településeken élő, elsősorban a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket nevelő családok. A családterápián alkalmanként átlagosan 3 családdal foglalkozik a pszichológus.
A tevékenység helyszíne: Csenyéte, Fáj, Hernádvécse, Méra, Encs, Ináncs, Baktakék, Forró, Krasznokvajda, Novajidrány, Szalaszend, Szemere, Beret, Csobád, Fulókércs, Hernádpetri, Hernádszentandrás, Pusztaradvány, Felsőgagy, Garadna, Detek, Fancsal

 

 

„Legyél Te is Életrevaló!”

Szakemberek részére kínált tevékenységek:

 

A humánágazatban dolgozók együttműködésének segítése, szakmaközi hálózatok működtetése. A humán ágazatban dolgozók körében belső igényként jelenik meg, értik és érzik ennek szükségességét, hasznát. Már az elődprojektben kialakított szokás alapján és a többi tevékenységhez is igazítva évente minimum 2 alkalommal kívánjuk a szakmaközi hálózathoz tartozó kollégák számára megszervezni a műhelymunkákat; ezáltal nem csak járási szinten, hanem a mikrotérségben, a településeken is megvalósul a humánágazat szakembereinek együttműködése. Az összehangolt munka eredményesebb és hatékonyabb feladatelvégzést eredményez. A szakmaközi hálózatba bevonni kívánt szakemberek tervezett létszáma, a projekt megvalósításának öt éve alatt összesen 180 fő.
A tevékenység célja, kapcsolódása a projekt általános céljához:
A szociális, pedagógiai, egészségügyi ellátórendszer intézményei közötti együttműködések folyamatos fenntartása, javítása; a felmerülő problémák közös megoldása, a szakemberek kiégésének elkerülése egyik fontos eleme a pályázatunknak.
A szakemberek tudásából gyakran hiányoznak a speciális helyzetek kezelésére vonatkozó gyakorlati ismeretek és a kölcsönös tanulás lehetősége; a szinergiák jobb kihasználása a gyerekek, szüleik és önmaguk hatékony támogatása érdekében. Mindezek hiánya miatt a rászorulókat támogató szolgáltatások nem elég hatékonyak, és gyakran kapacitásuk sem elegendő. Ezért is kulcsfontosságú a pályázatunk keretein belül szakembereknek szervezett és biztosított „ÉLETREVALÓ” elnevezésű képzésen szerzett ismeretek mindennapi életben való folyamatos gyakorlása.
A szegénységből, különösen a mélyszegénységből fakadó élethelyzet és kilátástalanság olyan típusú magatartásmintákat, életben maradási stratégákat alakíthat ki, amelyek a külső, nem benne élő szakemberek számára is teljesen idegen, érthetetlen. Olyan ismeretekkel kell a gyermekekkel foglalkozó szakembereket felvértezni, melyek által önmaguk és mások figyelmét is képesek az élet szépségeire irányítani. Olyan készségekkel és képességekkel rendelkeznek, amelyek a nehézségeken is segítenek túl jutni; a vészhelyzetekben is a legoptimálisabb megoldást választják. Képessé kell tenni őket arra, hogy a mindennapi munkájuk során szakszerűen, reálisan, ugyanakkor empatikusan, ösztönzően hassanak a gyermekekre, felnőttekre egyaránt.

A tevékenység helyszíne: Encs város

 

 

„Segítő kezek!”

Szülők részére kínált tevékenységek:

 

„Ismerkedés önmagammal” elnevezésű önismeretet fejlesztő csoport szülők számára (konfliktuskezelés, játékos önismeret, szituációs játékok, saját élményű esetfeldolgozás, személyiségfejlesztés, életvezetési-, gyermeknevelési kompetenciák fejlesztése, stb.). A személyes fejlődést segítő beszélgetés (a fejlesztő interjú) a szakember és a kliens kapcsolatában komoly jelentőséggel bír. Abban különbözik a hagyományos beszélgetéstől, hogy alapvetően buzdító, serkentő. Elsődleges célja, hogy segítse a szülők önvizsgálatát, önismeretének fejlődését. Segítsen döntéseiknek és választásaiknak meghozatalában. Inspiráljon változásra gondolkodásmódjukban, érzelmeikben, attitűdjeikben. Célja a reális önvizsgálat, és önfeltárás (képességeik, és készségeik feltárása), valamint stabil önirányítás kialakítása. Ilyen alapok után válhat alkalmassá a segítséget kérő ember a csoportbeli működésre. A foglalkozások során ilyen alapokra célszerű helyezni tréningjellegű tevékenységet. Amikor a szolgáltatást igénybevevő kliens közelebb engedi a segítő szakembert, akkor kezdődhet el az érdemi munka, egymásra épülő, meghatározott témájú foglalkozások keretében.

 

Gyermekek részére kínált tevékenységek:

 

„Ismerkedés önmagammal” elnevezésű önismeretet fejlesztő csoport gyermekek számára (konfliktuskezelés, játékos önismeret, szituációs játékok, saját élményű esetfeldolgozás, személyiségfejlesztés, kompetenciafejlesztés, stb.) Az önismereti utak sokfélesége szerint az önismereti célú csoportok is sokféle módon dolgozhatnak dramatikus, vagy szóbeli (verbális) módszerrel, vagy ezek kombinációjával. A végcél az önismereti tudatosság növelése, a társismereti, interperszonális kommunikációs módok fejlesztésének keretében.
Az erre vonatkozó készségek egyidejű fejlesztésével.
A tervezett foglalkozásokon a gyermekek hatékonyabb motivációja érdekében, célszerű kombinált módszerekkel dolgozni. Olyan önkifejező tevékenységekre helyezve a hangsúlyt, mint pl. a tánc. Az egymásra épülő foglalkozások a különböző részképességeket céloznának meg (látás, hallás, érzékelés, észlelés). Ezek köré szőjükk az őket ért élmények feldolgozását.
A tevékenység célja, kapcsolódása a projekt általános céljához:
A helyi és járási intézményekkel szorosan együttműködve a humán szolgáltatások kialakítása (ahol nincs jelen), kiegészítése (ahol jelen van) és erősítése, rendszeresebbé tétele, ahol az alapjai adottak. Kiemelt figyelemmel a járáson belül azokra a településekre, ahol magas a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma (pl.: Kegyetlen térség, Száraz völgy).
A szociális ellátórendszer többé-kevésbé kiépült, azonban a településszerkezet sajátosságaiból és az ezt leképező, széttagolt és diszfunkcionális működésből adódóan nem juthatnak érdemi segítséghez mindazok, akik erre rászorulnak. Mind a szociális támogatásokhoz, mind a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokhoz való hozzáférés esélye egyenlőtlen.

A tevékenységgel érintett célcsoport bemutatása:
A járás területén, 22 helyszínen megvalósuló településeken élő, elsősorban a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket nevelő családok. A foglalkozásokon rendszeresen, minimum 5 alkalommal várjuk a részt vevőket, hiszen csak így lehet hatékony, ebben az esetben érhetünk el eredményeket. Egy-egy tevékenység során átlagosan 15 fő-vel kívánunk foglalkozni.  Az öt éves időtartam alatt összesen 660 szülőt valamint ugyanennyi gyermeket  tudunk a programba bevonni.
A tevékenység helyszínei: Csenyéte, Fáj, Hernádvécse, Méra, Encs, Ináncs, Baktakék, Forró, Krasznokvajda, Novajidrány, Szalaszend, Szemere, Beret, Csobád, Fulókércs, Hernádpetri, Hernádszentandrás, Pusztaradvány, Felsőgagy, Garadna, Detek, Fancsal

 

 

„Tervezd tudatosan a jövődet!”

Gyermekek, fiatalok  részére kínált tevékenységek:

 

Tájékoztatók:
A szakmák és/vagy munkaügyi központ képviselőinek meghívása az iskolákba, hogy tapasztalják meg és ismerjék meg a gyermekek, valójában milyen tudást igényel az adott munkakör. Általános iskolákban a 7. és 8. osztályosoknak, a középiskolákban a végzős diákoknak tervezzük 2 évente ezt a tájékoztatót megszervezni. Az alapkompetenciák, rátermettség mellett a személyiségjegyek, tulajdonságok, viselkedés, megjelenés fontosságára is fel kívánjuk a figyelmüket hívni. Találják meg egyéniségükhöz leginkább illő szakmát; az első kudarcok után ne adják fel, legyenek képesek céljaik eléréséért küzdeni.
Egyéb közösségi programok:
A kortárs kapcsolatok nagy hatással bírnak a gyermekek, fiatalok személyiségére. Ahhoz, hogy ne deviáns magatartásformákkal, céltalan csellengésekkel töltsék a mindennapjaikat, segíteni kívánunk klubok, fórumok, egyéb közösségi programok megvalósításában. Alkalmanként az igényekhez, programokhoz igazodva tervezzük, hogy csekély mértékben, de anyagi támogatást is biztosítunk majd egy-egy program megvalósításához. A rendelkezésre álló eszközparkkal, szóróanyagok sokszorosításával és egyéb önkéntes munkával kívánjuk segíteni az önszerveződő közösségek tevékenységeit. A pályázat megvalósítási időszaka alatt 45 eseményhez kapcsolódóan kívánunk támogatást nyújtani.
A tevékenység célja, kapcsolódása a projekt általános céljához:
A szakmák és/vagy munkaügyi központ képviselőinek meghívása az iskolákba, hogy tapasztalják meg és ismerjék meg a gyermekek, valójában milyen tudást igényel az adott munkakör. A korai iskolaelhagyók száma csökkenjen; legyenek motiváltak a fiatalok a megfelelő szakmaválasztásra, arra, hogy boldogulhassanak a munkaerőpiacon.
Klubok, fórumok megszervezése, önsegítő közösségek kialakítása, támogatása.
A gyermekek érdekérvényesítő képességeinek fejlesztése, meglévő struktúra keretein belül. Tanulják meg az egyeztetés, jogérvényesítés, együttműködés formáit, melyeket felnőtt korukban készségszinten képesek majd használni.

A tevékenységgel érintett célcsoport bemutatása

A megvalósítás éveiben (2018. 2020. 2022.) 7. és 8. osztályos (tervezett létszám 526 fő), valamint a középiskolákban végzős valamennyi tanuló (tervezett létszám 112 fő).
A klubokban, fórumokon, egyéb rendezvényeken résztvevő 25 év alatti fiatalok.
A tevékenység helyszíne: 14 helyszín: Encs (középiskolák), Encs (általános iskolák), Encs-Fügöd, Ináncs, Krasznokvajda, Hernádvécse, Novajidrány, Szemere, Szalaszend, Méra, Forró, Baktakék.Ifjúsági rendezvények, klubok helyszínei.

 

 

„Együtt hatékonyabban!”

Szakemberek részére kínált tevékenységek:

 

Helyi szakemberek együttműködése, támogatása
Ezzel a tevékenységgel leginkább a kollégák kiégés megelőzését tudjuk megvalósítani, megerősíteni őket a feladatellátásuk fontosságában; ezáltal a humán szolgáltatások minőségének javításához is hozzá járulunk, a gyermekekkel/tanulókkal és családjaikkal való foglalkozások még hatékonyabbak lehetnek.
Szupervíziót, coachingot, az előítéletek leküzdését, a harmonikus együttélést szolgáló érzékenyítés, szemléletformálás, konfliktuskezelés, stb. témában tartott foglalkozásokra, képzésekre a leginkább érintett három humánágazatból várjuk a résztvevőket, így erősítve a szakmaközi együttműködést is.

A tevékenység célja, kapcsolódása a projekt általános céljához
Változó világunk és a folyamatos alkalmazkodás szükségessége életre hívta a rugalmasság képességét, mivel egyre fontosabbá vált, hogy gyorsan reagáljunk a kihívásokra, a változásból adódó új feladatokat hamar megoldjuk és tanuljunk egyéni és szervezeti kríziseinkből. A szakemberek tudásából gyakran hiányoznak a speciális helyzetek kezelésére vonatkozó gyakorlati ismeretek és a kölcsönös tanulás lehetősége; a szinergiák jobb kihasználása a gyerekek, szüleik és önmaguk hatékony támogatása érdekében. Mindezek hiánya miatt a rászorulókat támogató szolgáltatások nem elég hatékonyak, és gyakran kapacitásuk sem elegendő. A különböző tanácsadási formák ebben próbálnak segíteni, és bár eltérő céllal, fókusszal, keretekkel rendelkeznek, de valamennyi során fejlődik önismeretünk és jobban megértjük saját működésünket. Segítenek továbbá feloldani konfliktusainkat, hogy jobban érezzük magunkat és jövőbeli működésünkhöz fejlesztenek új készséget.
A tevékenységgel érintett célcsoport bemutatása
A projekt megvalósításában a konzorciumvezetőnél és/vagy a konzorciumi partnernél szociális ágazatban, nevelési-oktatási intézményekben, a védőnők körében valamint a projekt ideje alatt rendszeresen tevékenykedő kollégák körében kívánjuk meghirdetni.
A helyi szakemberek részére kínált különböző tevékenységekbe összesen 300 főt kívánunk bevonni.